Prelegenci

 lek. med. Magdalena Cubała-Kucharska

dr Magdalena Cubala-Kucharska

Założycielka Instytutu Medycyny Integracyjnej Arcana.

Lekarz medycyny z ponad 20-letnim  doświadczeniem w medycynie funkcjonalnej oraz rodzinnej. Jej główny obszar zainteresowań to problemy medyczne dzieci z autyzmem, które mają wpływ na ciężkość zaburzeń.
Uczestniczyła w wielu szkoleniach w zakresie autyzmu zarówno w Europie, jak i w USA, od 2004 roku jest członkiem ruchu Defeat Autism Now! Jej doświadczenie obejmuje pracę jako specjalista do spraw autyzmu w Breakspear Medical Hospital UK oraz Autism Treatment Trust, Edinbourgh. Swoim doświadczeniem dzieli się jako mówca na konferencjach krajowych i zagranicznych.
Uczestniczyła w kilku projektach badawczych związanych z medycznymi zagadnieniami związanymi z autyzmem, obecnie prowadzi własne prace badawcze w tym zakresie, we współpracy z ESPA Research w Sunderland, Wielka Brytania. Badania dotyczą wpływu detoksyfikacji wątrobowej na funkcjonowanie mózgu dzieci z autyzmem i możliwych metod leczenia.
Ponadto, jako doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prowadzi badania nad mechanizmem nietolerancji pokarmowej u dzieci ze spektrum autyzmu. Jej zainteresowania w dziedzinie autyzmu obejmują także czynniki genetyczne oraz możliwości tak zwanego by-passu genetycznego - czyli poprawy funkcjonowania poprzez regulację zaburzonych przez uszkodzone geny szlaków metabolicznych.


dr Nicola Antonucci

Dr AntucciLekarz Medycyny z Uniwersytetu W Bari, specjalista psychiatrii. W trakcie specjalizacji uczestniczył w badaniach naukowych w “Gruppo di Neuroscienze Psichiatriche” i pracował w dziedzinie neuroobrazowania, używając Funkcjonalnego Rezonansu Magnetycznego i Spektroskopii w badaniach nad pacjentami ze schizofrenią. Od  2006, gdy jego córka otrzymała diagnozę autyzmu, zaczął pracować w dziedzinie biomedycznego leczenia autyzmu, wykorzystując wiedzę z Autism Research Institute z San Diego w Kalifornii, Odbył kilkumiesięczne szkolenie w  “The Rimland Centre – Lynchburg (VA)” pod okiem Dr E. Mumper. Obecnie jest dyrektorem   w “Biomedical Centre for Autism Research and Treatment” w Bari we Włoszechi pracuje równocześnie w kilku krajach wyłącznie z dziećmi chorymi na autyzm. W 2010, we współpracy z Dr Dario Siniscalco, Second University of Naples, założył grupę badawczą dedykowaną molekularnymi komórkowym zmianom w Chorobach Spektrum Autyzmu. Ta grupa prowadzi obecnie równolegle kilka projektów badawczych i opublikowała kilka prac w międzynarodowych pismach medycznych w dziedzinie autyzmu.

Tematem jego wykładu będzie: 

"Zatrucie metalami ciężkimi w autyzmie: przegląd czynników ryzyka, biomarkerów oraz metod leczenia".

W wykładzie poruszy temat metabolicznej encefalopatii, która może być wynikiem nagromadzenia metali ciężkich w tkankach dzieci z autyzmem. Przedstawi zarówno przegląd poglądów naukowych i wyników badań naukowych jak i metody diagnozy zatrucia metalami ciężkimi oraz metody leczenia - czyli detoksyfikacjęi chelatację z uwzględnieniem najbardziej efektywnych protokołów leczniczych stosowanych u dzieci autystycznych.Corinne Skorupka MD Prezes Stowarzyszenia Ariane

Corinne Skorupka

Doktor Corinne Skorupka jest psychiatrą, który został przeszkolony w ramach protokołu  "Pokonaj Autyzm Teraz". Jest prezesem Stowarzyszenia Ariane, który jest jedynym francuskim partnerem Autism Research Institute. Celem Stowarzyszenia Ariane jest ukierunkowanie Cię na właściwą drogę, która pozwoli Ci znaleźć ponownie nadzieję na walkę z jedną najbardziej nieznanych chorób XXI wieku. Autyzm, całościowe zaburzenia rozwojowe, zespół przewlekłego zmęczenia i choroby powiązane z boreliozą mogą wiązać się z wieloma czynnikami: genetycznymi, żywieniowymi i środowiskowymi. Rola środowiska w pojawieniu się objawów autyzmu potwierdza się co roku. Jednak spotkanie z profesorem Luc Montagnier, który został laureatem Nagrody Nobla w zakresie medycyny w 2008 roku, pomógł jej odnaleźć brakujący element układanki w autyzmie. Badania, finansowane przez Autism Research Institute i prowadzone przez Profesor Luc Montagnier potwierdziły zaś zakaźną ścieżkę autyzmu.

Temat wykładu:

"Rola zakażeń przewlekłych oraz neuroinfekcji w powstawaniu autyzmu"

Spektakularny wzrost zaburzeń rozwojowych, jak również wzrastająca liczba dzieci, u których pojawił sie regres po początkowo "normalnym" okresie rozwoju, nie może być w prosty sposób wyjaśnione poprzez bardziej efektywną diagnozę lub poprzez poszerzenie kryteriów diagnostycznych. Nie może to być również wyjaśnione poprzez genetyczną ideę „epidemii”. Z drugiej strony, należy wziąć pod uwagę czynniki środowiskowe, ze względu na to, że znacznie zmieniły naszą biosferę: żywienie niemowląt, zanieczyszczenia powietrza, pestycydy, zwiększoną ekspozycją na promieniowanie elektromagnetyczne we wszystkich częstotliwościach, które są powiązane z globalizacją ludzkiej komunikacji jak również zmiany naszej flory mikrobiologicznej. We krwi u większości dzieci z autyzmem - ale nie u zdrowych dzieci- sekwencje DNA w pewnych warunkach emitują fale elektromagnetyczne. Analiza za pomocą tych  technik biologii molekularnej pozwala na zidentyfikowanie fal elektromagnetycznych pochodzących od znanych już gatunków bakterii.Korelacja ta oparta jest na badaniach przeprowadzonych wśród  ponad dwustu dzieci pochodzących z europy, wzmacnia ideę, że ogólnoustrojowe zakażenia bakteryjne odgrywają znaczącą rolę w powstawaniu objawów autyzmu. Ponadto zauważono, że długotrwała terapia, składająca się z kolejnych kuracji antybiotykowych łącznie z towarzyszącą terapią biomedyczną indukuje znaczną poprawę, a czasem nawet całkowite ustąpienie objawów. Hipoteza robocza zakłada, że dysfunkcje układu odpornościowego powiązane są z stanem zapalnym błony śluzowej jelit, powodują przenikanie bakterii oraz neurotoksyn do krwioobiegu, co wpływa na zwiększenie stresu oksydacyjnego w organizmie co z kolei może być przyczyną uszkodzenia neuronów.


prof. Kenny De Meirleir

Kenny De Meirleir

Profesor medycyny na Uniwersytecie Vrije Universiteit Brusselw Belgii. Jego głównym obszarem zainteresowan jest Zespół Chronicznego Zmęczenia. Jest autorem licznych publikacji naukowych (85 artykułów w   PubMed. Od kilku lat zajmuje się badaniami nad GcMaf i jego wykorzystaniem w różnych chorobach, w tym chorobach ze spektrum autyzmu.

Gc-MAF

Gc-MAF lub Gc – czynnik aktywacji makrofagów pochodzenia białkowego. Funkcjonalne zmiany białka Gc (białka wiążącego witaminę D) zachodzą pod wpływem seryjnej deglikozylacji.Gc-MAF posiada wyjątkowo silne działanie i  nawet w niewielkim stężeniu wywołuje aktywację, regulację i rozprzestrzenianie się makrofagów. Czynnik aktywacji makrofagów MAF (Macrophage Activating Factor) jest limfokiną, która wywołuje u makrofagów cytotoksyczność w stosunku do zmian nowotworowych. Dodatkowo czynnik MAF kontroluje ekspresję antygenów Ia na powierzchni komórek makrofagów. Nobuto Yamamoto w 1999 roku opublikował swój pierwszy raport na temat oddziaływania Gc-MAF na myszy dotknięte nowotworem. W tym samym roku ukazało się również pierwsze sprawozdanie innych badaczy  dotyczące oddziaływania Gc-MAF na organizm ludzki. Wstępne projekty badawcze początkowo skupiały się wyłączni na wpływie Gc-MAF na zmiany nowotworowe. Od roku 2010, zaś naukowcy rozwinęli swoje badania w zakresie roli Gc-MAF (u makrofagów) w patogenezie HIV, przewlekłych chorób nerek, zespołu chronicznego zmęczenia, M.E, myalgisvh, zapaleniu mózgu, endometriozy jak również autyzmie, w którym wydaje się być niezwykle obiecującym sposobem leczenia.
dr  Dario Siniscalto

DarioZakład Medycyny Doświadczalnej, Second University of Naples, Włochy
Centrum Autyzmu - La Forza del Silenzio, Caserta, Włochy

Dr Dario Siniscalco jest badaczem naukowym w Departamencie Medycyny Doświadczalnej Drugiego Uniwersytetu w Neapolu (SUN), we Włoszech. Ukończył studia w dziedzinie chemii na Uniwersytecie w Neapolu "Federico II" w 2000 roku i otrzymał tytuł doktora Farmakologicznych Nauk (SUN)  w 2004 roku. Ukończył stypendium na Uniwersytecie w kierunku neuropatologii w Alabamie ( Birmingham, USA) przed wstąpieniem do grona pracowników  Second University of Naples w 2006 roku. Jest on aktywnym członkiem towarzystw: Order of the Chemists of Campania, National Council for Chemistry, Stem Cell Research Italy, European Association for Chemical and Molecular Sciences, Italian Pharmacological Society, Cell Death Research Group - University of Alabama at Birmingham, USA. Autor oraz współautor 38 prac naukowych. Wyniki swojej pracy naukowej prezentował na 92 konferencjach krajowych i międzynarodowych. Ponadto jest członkiem rady redakcyjnej renomowanych czasopismach i recenzentem ponad 25 czasopism. Do zakresu jego głównych zainteresowań badawczych należą: ekspresja genów i ich molekularna regulacja w spektrum autyzmu oraz użycie ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych jako narzędzia terapeutycznego w autyzmie. Do innych zainteresowań badawczych należą: odbudowa neuronów za pomocą terapii  z użyciem  komórek macierzystych oraz rola rodziny bcl-2, kaspazy  i genów regulatorowych cyklu komórkowego. Wykład dr Siniscalco będzie obejmowała zakres następującej tematyki:

"Komórki macierzyste w chorobach spektrum autyzmu"

Schorzenia  spektrum autyzmu (ASD)  należą do  heterogennych  neurorozwojowych patologii, charakteryzujących się upośledzeniem interakcji społecznych i komunikacji oraz ograniczonymi, powtarzalnymi i stereotypowymi wzorcami zachowań. Zazwyczaj pierwsze symptomy autyzmu ujawniają się przed 3 rokiem życia. ASD zostało uznane za problem zdrowia publicznego. Poziom rozpowszechnienia ASD szybko wzrasta. Brak konkretnych markerów biologicznych służących diagnostyce tego schorzenia utrudnia monitorowanie występowania ASD. Obecnie nie ma zatwierdzonych metod leczenia podstawowych  objawów ASD. Interwencja farmakologiczna nie zapewnia całkowitego wpływu na wszystkie objawy, zapewniając częściową ulgę na określone dysfunkcje  zachowań. Obecnie w leczeniu ASD stosuje się terapie behawioralne, żywieniowe oraz za pomocą określonych leków. Terapia komórkami macierzystymi reprezentuje wielką obietnicę dla przyszłości medycyny molekularneji regeneracyjnej.  Zastosowanie terapii określonymi rodzajami komórek macierzystych może stanowić cenne podejście w leczeniu wielu nieuleczalnych chorób neurodegeneracyjnych człowieka. Ostatnie postępy w zakresie mechanizmów molekularnych w ASD wskazują, że terapia komórkami macierzystymi może być  skuteczną metodą leczenia syndromów autyzmu.


Doktor Raymond Theodorus Berend Pahlplatz

Absolwent Akademii Medycznej w Maastricht (MD). Pracownik Międzynarodowego Centrum Biomedycznego w Holandii. Od 1997 stosuje w leczeniu chelatacje. Autor wielu wykładów prezentowanych m.in. w Holandii, Niemczech, Belgii, Tajwanie, Afryce południowej oraz Hiszpanii , o tematyce:

„Leczenie chorób nowotworowych”;„Choroba Parkinsona i inne choroby neurodegeneracyjne”;„Sztywność naczyń tętniczych”;„Dlaczego metale są toksyczne?”;„Nowy punkt widzenia w cukrzycy” oraz wiele innych pod patronatem Międzynarodowego Centrum Biomedycznego IBCMT.com. Autor artykułów: m.in. o znaczeniu „Laktoferyny” i „Insulinooporności”

Temat wystąpienia: Czynnik mitochondrialny w autyzmie

Mitochondrium odgrywa kluczową rolę w autyzmie, podobnie jak w wielu innych chorobach neurodegeneracyjnych. Gruntowne poznanie molekularnej budowy mitochondriów, umożliwia regulację ich działania w kierunku zmniejszenia nadmiernej produkcji reaktywnych form tlenu. Relatywnie nowo odkryte związki takie jak pirolochinolinochinony PQQ (Pyrroloquinoline Quinone) mogą silnie wpływać na sprawność funkcjonowania mitochondriów. Związek PQQ oraz inne składniki dzięki swoim właściwościom mogą być więc pomocne w leczeniu autyzmu oraz wielu innych chorób neurodegeneracyjnych.


Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko

Alergolog, laryngolog, założyciel NZOZ Centrum Alergologii w Łodzi, Kierownik Zakładu Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Profesor Buczyłko reprezentuje całościowe podejście do zagadnień związanych z alergiami, interesują go zwłaszcza alergie krzyżowe oraz nieatopowe mechanizmy alergii.

W ostatnich latach przedmiotem jego zainteresowań są także mechanizmy alergiczne w autyzmie i możliwy ich wpływ na stan pacjentów autystycznych.
Profesor Buczyłko stosuje udoskonalone metody leczenia, wprowadzając jako podstawową zasadę zalecenia światowych i europejskich organizacji alergologicznych (kontrolowane, stopniowane leczenie, uświadamianie chorego i jego rodziny, badania zagrożeń uczuleniowych w środowisku domowym i miejskim).
Sięga po aktualne rozwiązania w dziedzinie odczulania i kontrolowania przebiegu immunoterapii (leczenie całoroczne, okresowe oceny cytologiczne i biochemiczne itp.) - oczywiście tylko wówczas, gdy metody te zyskały aprobatę autorytetów medycznych i odpowiadają regułom dobrej praktyki klinicznej.

Dla Profesora naczelną zasadą  działania jest racja chorego. Cierpliwe, partnerskie, ciepłe i zawsze życzliwe podejście do pacjentów uważa za podstawowy warunek powodzenia leczenia.


dr n. med. Anna Rozetti 

Lekarz specjalizujący się w psychiatrii dzieci i młodzieży, neuroterapeuta, autystolog z wykształceniem w zakresie logopedii oraz psychopedagogiki wieku dziecięcego oraz wieloletnią praktyką diagnostyczo- terapeutyczną. Dyrektor Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu  NAVICULA w Łodzi. Prezes Zarządu Głównego Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Polsce oraz Wiceprezes Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Naukowiec, którego badania od kilku lat koncentrują się głównie na biomedycznych fenotypach w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Autorka książek: „Wątki w osnowie autyzmu”; „ Zaburzenia ze spektrum autyzmu- mózg, plastyczność, stymulacja” oraz wielu artykułów i rozdziałów dotyczących ASD w publikacjach zwartych.

Temat wystąpienia: „ Markery niedoborów żywieniowych oraz dysfunkcje głównych neuroprzekaźników u dzieci z ASD w świetle badań biomedycznych pacjentów Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu NAVICULA w Łodzi”dr Justyna Leszka

Doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny, logopeda. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Tytuł doktora uzyskała  na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, pod kierownictwem prof. dr hab. Kazimiery Krakowiak. Dziekan na Wydziale Nauk Społecznych i Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu. Adiunkt w Zakładzie Edukacji Środowiskowej na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizacje: pedagogika specjalna, logopedia, terapia pedagogiczna, pedagogika i profilaktyka społeczna. Zainteresowania badawcze: społeczne uwarunkowania procesu inkluzji osób niepełnosprawnych; teoretyczne i metodyczne zagadnienia integracji i inkluzji edukacyjnej; metody kształcenia językowego dzieci z zaburzeniami językowymi. Ekspert Europejskiej Agencji ds. Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami mowy i języka, zwłaszcza dzieci autystycznych i niesłyszących.
 Tematem jej wykładu będzie:

"Terapia dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym i przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej."
Zagrożenie autyzmem jest zjawiskiem obserwowalnym już u dzieci poniżej 3 roku życia. Szybko podjęta interwencja terapeutyczna i prowadzone konsekwentnie zajęcia w wieku przedszkolnym pozwalają jednak na osiągnięcie bardzo dużej poprawy funkcjonowania. Autyzm, rozpoznany i zdiagnozowany u dzieci w wieku przedszkolnym znacząco utrudnia funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej oraz rozwój poznawczy
i emocjonalny dziecka. Niezwykle istotnym jest odpowiednie zaprogramowanie działań terapeutycznych. Współcześnie w Polsce niezwykle skuteczną jest Metoda Krakowska, stworzona przez Panią Profesor Jadwigę Cieszyńską – pozwala na stymulowanie wszystkich zaburzonych sfer rozwoju dziecka. Zadaniem wczesnej interwencji terapeutycznej wobec dziecka z autyzmem jest przygotowanie go do podjęcia nauki szkolnej. W przypadku dzieci z autyzmem wyznacznikiem do jej podjęcia nie powinien być wiek metrykalny a poziom wypracowanych kompetencji. Środowisko przedszkolne i szkolne wobec dzieci z autyzmem powinno być zawsze świadome specyfiki ich funkcjonowania i specjalnie przygotowane.mgr Paweł Pflegel - psycholog, pedagog specjalny
Od 1998 roku pracuje z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera. Jako psycholog i terapeuta zajmuje się diagnozą różnicową i funkcjonalną oraz terapią indywidualną. Jako trener prowadzi działalność konsultacyjną i szkoleniową.
Pracuje w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 we Wrocławiu (szkoły dla uczniów z autyzmem). Jest współzałożycielem Pracowni Wspierania Rozwoju "STIMULUS" we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (kierunek: neurologopedia kliniczna).
Współredaguje Ogólnopolski Informator ze Świata Autyzmu: Autyzm Newsletter. Jest członkiem zespołu redakcyjnego Półrocznika "Autyzm". Prowadzi blog Autyzm-biologia.


mgr inż. Agnieszka Sulich – specjalista ds. żywienia

Absolwentka SGGW na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych. Poprzez dobór odpowiedniej diety prowadzi profilaktykę chorób dietozależnych oraz jest odpowiedzialna za leczenie żywieniowe w różnych stanach chorobowych. Zajmuje się również upowszechnianiem wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia. Podczas swojej pracy pomogła wielu osobom osiągnąć sukces zarówno w odchudzaniu jak i odzyskaniu równowagi zdrowotnej. Obecnie stale podnosi swoje kwalifikacje jako uczestnik studiów doktoranckich w obszarze Żywienia Człowieka i Oceny Żywności w SGGW w Warszawie oraz biorąc udział w różnego rodzaju zjazdach naukowych. Pracuje w Instytucie Medycyny Integracyjnej ARCANA

Temat wystąpienia: Szkodliwe substancje w pożywieniu - co niebezpiecznego ukrywa się w żywności?

Zazwyczaj choroby mające swoje źródło w przewodzie pokarmowym, mogą mieć charakter zakaźny lub toksyczny. Za ich generacje odpowiedzialne są przede wszystkim związki i patogeny, które przedostają się do organizmu poprzez spożycie pokarmu. Ilość spożywanego pokarmu przez dzieci na 1kg masy ciała jest wyższa niż u osób dorosłych, ze względu na konieczność utrzymania homeostazy (równowagi biologicznej) w ich organizmie jak również nieustający u nich proces wzrostu. Jeżeli produkty spożywcze zawierają patogeny, związki toksyczne lub inne zanieczyszczenia, dzieci spożywając je są bardziej narażone na wystąpienie u nich chorób dieto-zależnych niż osoby dorosłe. Czynnikami odpowiedzialnymi za występowanie chorób dieto-zależnych są m.in. wirusy, bakterie, pierwotniaki, pasożyty, priony, jak również wiele substancji chemicznych, w tym toksyny, pestycydy, trwałe zanieczyszczenia organiczne, metale ciężkie jak również syntetyczne dodatki do żywności. Negatywne skutki zdrowotne narażenia na powyższe czynniki mogą obejmować zarówno stany zapalne żołądka (w tym biegunka i wymioty), zaburzenia neurologiczne, niewydolność nerek, wątroby, wady wrodzone jak również nowotwory. Wiele osób uważa, że żywność może być szkodliwa wyłącznie, gdy jest brudna lub zepsuta. Mikroorganizmy i związki chemiczne są jednak zbyt małe, aby je zobaczyć. Mycie lub obieranie ze skórki może być skuteczne w celu usunięcia z powierzchni żywności substancji szkodliwych. Jednak, w niektórych przypadkach związki te znajdują się wewnątrz żywności (np. rtęć w rybach) i samo mycie nie wystarczy. Dlatego istotne jest szerzenie informacji w zakresie głównych przyczyn występowania chorób przenoszonych drogą pokarmową, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: na produkty spożywcze wysokiego ryzyka, szczególnie wysoko przetworzone, skład produktów spożywczych deklarowany na etykietach, odpowiedni sposób przechowywania i przetwarzania żywności, oraz źródła, z których żywność pochodzi.


Paulina Majkutewicz - dietetyk

Z wykształcenia dietetyk. Obecnie kontynuuje naukę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i stale poszerza swoją wiedzę m.in. w ramach międzynarodowych cykli spotkań Autism Research Institute oraz Ogólnopolskich Konferencji Żywieniowych. Szkolona w zakresie zaburzeń odżywiania, działająca w ramach uczelnianych kół naukowych. Od 2012 związana z Instytutem Medycyny Integracyjnej Arcana  w Piasecznie. Jej główne źródło zainteresowań to leczenie żywieniowe w autyzmie oraz chorobach związanych z układem nerwowym.

„Wypierana latami przez przemysł farmaceutyczny niefarmakologiczna forma leczenia żywnością obecnie ponownie znajduje swoje zastosowanie we współczesnej terapii chorób  o podłożu psychicznym. Sugeruje się istnienie związku między wystąpieniem autyzmu, nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi oraz depresji a niedoborami żywieniowymi, rozpowszechnieniem typowej diety zachodniej oraz odmiennością przebiegu niektórych procesów metabolicznych. Nie są jednak znane dokładne przyczyny wzrostu zachorowania w ostatnich latach na te zaburzenia. Brak optymizmu w prognozach odnośnie liczby nowych diagnoz zmusza do podjęcia skutecznych działań zapobiegawczych oraz opracowania nowej strategii leczenia.”

„W ostatnich latach zaobserwowano rosnące zainteresowanie rodziców alternatywnymi metodami leczenia autyzmu, a w szczególności dietami wykorzystywanymi w ASD. Niestety często ta forma terapii jest z góry odrzucana przez lekarzy, którzy zazwyczaj wykazują ignorancję w stosunku do wpływu żywienia oraz niedoborów pokarmowych na chorobę [9]. Wywnioskować można zatem, dlaczego diety lecznicze w autyzmie nie są jeszcze w Polsce formą uzupełniającą leczenie farmakologiczne i psychologiczne.” „Spośród kilku stosowanych, najbardziej popularna jest dieta bezglutenowa i bezmleczna (ang. gluten-free, cazein-free, GFCF), której podstawa wykluczenia nie opiera się na tych samych mechanizmach, co w przypadku celiakii.” Zupełnie odmiennym typem dietoterapii jest stosunkowo niedawno powstała dieta  z wykorzystaniem łatwo trawiących się węglowodanów prostych, tzw. specyficzna dieta węglowodanowa (ang. specyfic carbohydrate diet, SCD). Oparta jest na produktach zawierających monosacharydy, niewywołujące „wysiłku” trawiennego ze strony układu pokarmowego, który u dzieci autystycznych wiąże się z wieloma dolegliwościami [10]. mgr Marta Byczkowska absolwentka Massachusetts Institute of Technology

 

 Obecnie zajmuje się wpływem suplementacji witaminowej na funkcje organizmu oraz wprowadzaniem zaawansowanych technologii regeneracyjnych na rynek polski
mgr Magdalena Stanisławiuk – psycholog dziecięcy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego

 Pracą z dziećmi zajmuje się od 2005 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w przedszkolach specjalnych i ośrodkach terapeutycznych, jak również podczas indywidualnej pracy terapeutycznej z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju i autyzmem. Ukończyła liczne kursy i szkolenia poświęcone tematyce autyzmu oraz Zespołu Aspergera. Obecnie pracuje w Przedszkolu Terapeutycznym dla Dzieci z Autyzmem PROMITIS, gdzie zajmuje się terapią indywidualną oraz grupową. Współprowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem, jak również konsultacje i diagnozy. Prowadzi także szkolenia i warsztaty dla rodziców i specjalistów. 

 

Justyna Woźnicka - oligofrenopedagog, pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny

 Doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem zdobywała w warszawskich szkołach i przedszkolach masowych, specjalnych oraz integracyjnych. Ukończyła liczne kursy i szkolenia poświęcone tematyce autyzmu, stosowanych metod terapeutycznych oraz diagnostycznych. W Centrum Terapii PROMITIS zajmuje się diagnozą dzieci z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu. Na co dzień pracuje w Przedszkolu Terapeutycznym dla Dzieci z Autyzmem PROMITIS, gdzie zajmuje się terapią indywidualną oraz grupową. Prowadzi również szkolenia i warsztaty dla specjalistów, rodziców oraz studentów. Współprowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem. W swojej pracy skupia się nad stymulowaniem rozwoju komunikacji u dzieci, kładzie nacisk na rolę pracy z rodzicami w osiąganiu sukcesu terapeutycznego.


Zbigniew Burski - doktor nauk chemicznych

Dokonał rzeczoznawsta na rzecz Konserwatora Wojewódzkiego Zabytków we Wrocławiu 1984r. Posiada: uprawnienia kierownika laboratorium budowlanego – egzamin w Instytucie Techniki Budowlanej 1985 r., uprawnienia specjalisty III stopnia mykologiczno-budowlanego  -  egzamin w PZIiTB 1985 r., uprawnienia uzyskane w zakresie „Abdichtung und iniektions” - egzamin przed komisją Deutcher Holtz- und Bautenschutzverband  E.V. Członek SMB (Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa przy PziTB) oraz Stwowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Doświadczenie zawodowe: 1973-1977 Politechnika Wrocławska Instytut Chemii Organicznej i Fizycznej Studium Doktoranckie zakończone doktoratem (w dziedzinie stereochemii układu karanu) nagrodzonym nagrodą Rektora PWr. Do dziś prowadzi firmę:  HEXACON ZBIGNIEW BURSKI. Zakres działania firmy: Usuwanie przyczyn i skutków korozji biologicznej i abiotycznej budowli. Realizacja i doradztwo w zakresie prac związanych z naprawą starych konstrukcji żelbetowych, betonowych, ceglanych i drewnianych. Działalność dydaktyczna: od 2003 – do dziś Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania. Wykładowca w zakresie technologii konserwatorskich i materiałoznawstwa. Od 2009 – do dziś  Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wykładowca w zakresie technologii konserwatorskich i materiałoznawstwa konserwacji szkła i ceramiki. 

 
 
 

 
Get Adobe Flash player
 
 

Zarejestruj się

 • By wziąć udział w konferencji najpierw należy dokonać rejestracji
 • REJESTRACJA >>>


Wśród mówców znajdą się:

 • lek.med. Nicola Antonucci-  Włochy
 • prof.hab.n.med Krzysztof Buczyłko,Polska
 • lek.med.Magdalena Cubała- Kucharska, Polska
 • Dr.n.hum. Justyna Leszka, Polska
 • Dr.n.med Anna Rozetti-Szymańska, Polska
 • Prof. Kenny De Meirler, Belgia
 • Dr Raymond Pahlplatz, Holandia
 • Dr.n.med Dario Siniscalco, Włochy
 • lek.med. Corinne Skorupka, Francja
 • Anna Skrzecz, Polska
 • Agnieszka Sulich, Polska 
 • Paulina Majkutewicz, Polska
 • i wielu innych

Kontakt


Organizator:

Arcana IMI


info@konferencjaautyzm.pl

Tel. +48 501756971

Adres konferencji

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

ul. Chocimska 24,
00-791 Warszawa

NIZP - PZH w zumi.pl

NIZP - PZH w google maps


Lokalizacja (kliknij aby powiększyć)